ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Развитието на технологиите, намаляването на инвестиционните разходи и климатичните условия в България естествено предполагат навлизането на ВЕИ технологиите във всеки дом, във всяко предприятие с по-голям дял от общото потребление на енергия, като най-евтин източник на електроенергия, с безплатни и неизчерпаеми природни ресурси.

Със законодателния пакет „Климат и енергетика 2020“ Европейският съюз начерта положителни перспективи за възобновяемите енергийни източници в периода 2020г. Директивата за ВЕИ въведе задължителната цел за ЕС да достигне 20% ВЕИ в крайното енергийно потребление, като за всяка- членка бяха въведени индивидуални задължителни цели. В приетата от Европейската комисия „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“ предложението за декарбонизация за енергийния сектор посочва дял на енергията от възобновяеми източници от най-малко 30 % до 2030 г.

Вече договорените за 2020 г. цели трябва да служат като минимална основа при преразглеждането на Директивата за енергията от възобновяеми източници. На 17 януари 2018 г. Парламентът подкрепи дял на енергията от възобновяеми източници от най-малко 35 % в потреблението на енергия до 2030 г.

Цената на електроенергията от възобновяеми източници се понижава непрекъснато, постигайки ефективна интеграция на променливите източници. Според последните доклади слънчевата и вятърната енергия осигуряват 6% от световното производство на електроенергия, като се очаква до 2040г. техния дял да достигне 20%. в общия енергиен микс, като те ще бъдат сред най-конкурентните източници на електроенергия.

Търсенето на електроенергия ще продължава да нараства и един от основните фактори за това е технологичното развитие и електрофикацията на индустрията и дигитализацията.

Инерком насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Компанията превърна идеята за зелена енергия в своя кауза и я развива, създавайки общност от партньори, споделящи визията за едно по-чисто бъдеще.

Нашата цел е интеграцията на тази енергия на пазара, без изискване за преференциални тарифи и други непазарни облекчения.

Ние последователно преследваме целите за стабилна, нисковъглеродна и зелена икономика, поставени от ЕС в областта на енергетиката.

Generic placeholder image
© 2019 by Inercom Ltd.
Site built by Kuasar Group